OFERTA TAX

Księgi Handlowe

opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości dostosowanych do potrzeb jednostki,
 • ewidencji środków trwałych wraz miesięcznym naliczaniem odpisów, zgodnie z planem amortyzacji zatwierdzonym przez klienta,
 • przygotowanie zobowiązań z tytułu podatku VAT oraz zaliczek na CIT,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeń podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • sporządzania informacji dotyczących transakcji unijnych VAT UE,
 • bieżącego ewidencjonowania operacji gospodarczych,
 • sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych,
 • przygotowanie okresowych sprawozdań dla GUS,
 • pomoc w wypełnianiu wniosków kredytowych oraz wsparcie uzyskiwanie niezbędnych zaświadczeń tj. brak zaległości podatkowych,
 • reprezentowanie podatnika przed Organami podatkowymi oraz ZUS,
Dodatkowo oferujemy:
 • kontrolę należności,
 • bieżący monitoring zobowiązań i dokonywanie bieżących płatności,
 • przygotowanie faktur sprzedaży

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:

kompleksowe wsparcie przy rejestracji działalności gospodarczej i wyborze formy opodatkowania, 
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, oraz przygotowanie planu amortyzacji,
przygotowanie plików JPK oraz rozliczenia podatku VAT,
sporządzania informacji dotyczących transakcji unijnych VAT UE, 
miesięczne rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT zgodnie z przyjętą formą opodatkowania, 
roczne rozliczenie podatku dochodowego na podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów,
sporządzanie miesięcznych deklaracji do ZUS,
sporządzanie rocznych sprawozdań w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ze środków transportu, ogrzewania), 
udzielanie pomocy w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków nałożonych na przedsiębiorców przez obowiązujące przepisy prawne

Ryczałt ewidencjonowany:

prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
przygotowanie plików JPK oraz rozliczenia podatku VAT,

miesięczne rozliczanie podatku dochodowego PPE,

prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej dla podatników zryczałtowanego podatku dochodowego zatrudniający pracowników,

sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS, rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Klienta, osób z nim współpracujących i pracowników,
sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i przekazywanie ich drogą elektroniczną do właściwych oddziałów ZUS,

 sporządzanie zeznania rocznego

KADRY i PŁACE

prowadzenie kompletnych akt osobowych pracowników,
przygotowanie umów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, 
sporządzenie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
sporządzanie list płac, 
planowanie kalendarza pracowniczego poprzez rozliczanie pracowników z wykorzystania przysługujących im urlopów, zwolnień lekarskich i innych świadczeń, 
monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
przygotowanie miesięcznych i rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11, PIT-4R), 

 

sporządzanie deklaracje zgłoszeniowych, aktualizacyjnych i rozliczeniowych do ZUS,